Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ, RELIGIA, WOLNOŚĆ SUMIENIA

    Proponuje się następujące zmiany w prawie:

    a. Rozdział kościoła od państwa - ścisłe przestrzeganie konstytucji - art. 25.

    b. Wypowiedzenie konkordatu.

    c. Wolność sumienia i wyznania - usunięcie rubryki określającej wyznanie w każdej ewidencji państwowej, w każdym dokumencie - pełna realizacja art. 53 ust. 7 Konstytucji RP.

    d. Nauka religii na pierwszej lub ostatniej lekcji, lecz finansowanie katechetów pozostaje po stronie kościoła. Gdy liczba chętnych do uczestnictwa w nauce religii osiągnie stan niższy (w % lub liczbach bezwględnych dla danej grupy) określony obustronnie (kościół lub kościoły i finansujący placówki oświaty, czyli rząd i samorządy) - z mocy prawa następuje powrót do sal katechetycznych na życzenie wiernych (rodziców, dzieci i młodzieży).

    e. Likwidacja Funduszu Kościelnego.

    f. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne dla personelu kościoła na zasadach ogólnych - w ustawowej wysokości (każdy płaci sam lub jego pracodawca czyli kościół).

    g. Jeśli obiekt sakralny jest zabytkiem zarejestrowanym w ewidencji państwa i wymaga nakładów celem utrzymania, a właściciel nie ma środków, obiekt nie jest użytkowany i niszczeje, staje się własnością państwa z mocy prawa wraz z prawem wykorzystania w sposób nie związany z kultem.

    h. Udział duchowieństwa we wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych - na zasadzie parytetu (wszystkie wyznania) za zgodą i na życzenie władz samorządowych lub państwowych - lecz na koszt kościoła lub kościołów.

    h. Służba zdrowia nie potrzebuje klauzuli sumienia - osoby mające z tym problem mogą pracować w prywatnych placówkach służby zdrowia (oficjalny i jawny wykaz tych osób), które zechcą je zatrudnić i uwzględniać ich przekonania.

    i. Włączenie do kodeksu karnego występku, przestępstwa polegającego na dyskryminacji ze względu na brak wyznania wiary.

    j. Usunięcie z prawa karnego pojęcia "obraza uczuć religijnych" i związanych z nim naruszeń prawa i sankcji.

    k. Usunięcie z prawa karnego pojęcia "znieważenie przedmiotu czci religijnej". Nie można chronić przedmiotu czci religijnej, gdyż za taki można uznać kilkanaście lub więcej milionów przedmiotów: krzyżyki, krzyże, medaliki, różańce, kartki zawierające wizerunki różnych świętych (ciekawe, skąd wiadomo, jak wyglądali) wręczane przez księży przy różnych okazjach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla osób mających wątpliwości cytuję fragmenty oryginalnego dekalogu Księga Wyjścia 20, 3-6 (Biblia Tysiąclecia):

    3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

    4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

    5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

    6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Państwo a kościół