Napisz do nas: marek.kocikowski@gmail.com
   O nas
   Nasze plany
Nowy temat
   Bałagan w prawie
   Co z tym parlamentem?
   Prawo karne - poprawki
Czy wierzę?
   Moje wyznanie
   Koncepcja wszechidei
   Wiedza czy wiara?
   Różnice między wiarą a wiedzą
   Dziwne pytania
   Atrybuty Boga
   Państwo a Kościół
Problemy ludzi
Podświadomość
   Instynkt czy intuicja?
   Czym jest podświadomość?
   Praca z podświadomością
   Każdy z nas jest inny
   Różne światy ludzi inaczej
  Nasze zasady
  Współpraca
  Nasi partnerzy
  Kontakt
  List do Putina po polsku
Menu
Powrót do startu


JAKIE SĄ ATRYBUTY BOGA?

    Biblia jako podstawowe przymioty Boga wskazuje na:
- wszechmoc (Hi 32,8; Ps 91,1),
- moralna doskonałość (Ps 100,5; Łk 18,19),
- wszechwiedza Boża (Ps 139; Łk 12,6-7).

    Wymienia również inne atrybuty, takie jak m.in. wieczność, niezmienność i osobowość Boga.

    • Samoistność - Rozpoczniemy od tego co jest nazywane samoistnością Boga. Samoistność Boga, co znaczy samo-istnienie Boga, że Boże istnienie jest w Nim samym, i że Bóg nie jest uzależniony od niczego i od nikogo, poza Sobą. My wszyscy jesteśmy zależni od Boga, a Bóg nie jest zależny od niczego, i od nikogo.
    • Duchowość - Po drugie rozważymy duchowość Boga, i przez to nie mam na myśli Bożego chodzenia w Swojej obecności. Rozumiemy przez to, że Bóg jest duchową istotą. Nie jest tym, który posiada fizyczne ciało.
    • Suwerenność - Boże stanowisko jako Boga, że Bóg panuje i rządzi nad całym Swoim stworzonym porządkiem. W każdym momencie dnia nie oczekujemy na ponowne przyjście Chrystusa, tak żeby Bóg mógł rozpocząć rządzenie. Bóg rządzi w każdej chwili, każdego pojedynczego dnia i jest absolutnie suwerenny.
    • Świętość - Bóg jest wywyższony i niedościgniony, i majestatyczny w niebiosach, i jest On nacechowany moralną doskonałością. Cały Jego charakter i wszystkie Jego drogi są doskonałe.
    • Wszechobecność - Bóg jest wszędzie obecny, w całej pełni tego, kim On jest. Od wysokości niebios, aż do głębin piekła. Bóg jest wszędzie obecny.
    • Wszechmoc - Bóg jest wszechmogący, nie ma niczego niemożliwego dla Boga.
    • Niezmienność - Bóg się nie zmienia, również Jego charakter, i Jego istota, i Jego słowo, i Jego wola, i Jego sądy.
    • Prawdomówność - Bóg jest prawdą, jest miarą wszelkiej rzeczywistości, jest miarą wszelkiej prawdy, i wszystko jest takie, jak Bóg mówi. Grzech jest tym, czym Bóg powiedział, że jest. Zbawienie jest tym, czym Bóg powiedział, że jest, i Bóg jest wierny Swojemu Słowu. Bóg nie może kłamać.
    • Mądrość - Bóg wybiera najlepsze środki dla osiągnięcia ostatecznych celów. Bóg zna najlepszą ścieżkę, najlepszą drogę, żeby osiągnąć ostateczne cele, i Boże drogi górują nad naszymi drogami, a Jego myśli nad naszymi myślami, ale Bóg nie tylko z góry ustalił ostateczny cel, przez który zostanie uwielbiony, ale i nasze indywidualne życie, jak i zbiorowe życie ludzi. On już wyznaczył najlepsze środki, za pomocą których zostaną osiągnięte ostateczne cele.
    • Dobroć - Bóg jest dobry dla wybranych do zbawienia, a w szczególności dla wierzących.
    • Łaska - Bóg okazał niezasłużoną przysługę tym, których wybrał, żeby byli Jego własnością.
    • Miłość - Bóg ofiarnie oddał samego Siebie, dążąc do najwyższego dobra dla tych, którym okazał Swoją łaskę.
    • Uprzednia wiedza - Jeżeli czas pozwoli, to omówimy prawdziwe znaczenie tego słowa, które nie ma nic wspólnego z tym, że Bóg spogląda w przysłowiowy tunel czasu, żeby zobaczyć, co człowiek zrobi. Jest wiele uzasadnień tego, jednym z nich jest to, że Bóg nigdy niczego się nie uczy. Bóg nie patrzy w tunel czasu, żeby zobaczyć, czy coś będzie miało miejsce, ponieważ Bóg już to wie. Po co patrzyłby w przyszłość, jeśli już wcześniej ją ustanowił i zna ją całą? Zamiast tego to słowo znaczy, tych których wcześniej umiłował wyróżniającą miłością.
    • Gniew - Boża surowa pomsta jako przejaw Jego świętości, Jego sprawiedliwe wzburzenie nad tymi, którzy złamali Jego prawo. Mogą też zostać dodane inne atrybuty, a co najmniej – sprawiedliwość, i załączymy ją w naszym rozważaniu.

    Dyskusja o atrybutach Boga jest w pewnym sensie dyskusją akademicką – praktycznie pół promila lub jeszcze mniej tzw. wiernych nie tyle rozumie, ile wie, o co mniej więcej chodzi. Wymienione wyżej atrybuty boskości zależą od autora wyliczenia i przyjętej przez niego hierarchii.
    Patrząc z boku uzasadnionym wydaje się być uznanie kilku najważniejszych atrybutów za decydujące o boskości.
    Przede wszystkim atrybuty te nie mogą być dostępne komukolwiek poza Bogiem, gdyż tylko wtedy są jego atrybutami. Dlatego przypisywanie Bogu atrybutów typu: łaska, miłość, gniew, dobroć, mądrość, prawdomówność, niezmienność, suwerenność, niezmienność jest w pewnym sensie nadużyciem, gdyż każdy człowiek może, gdy takim będzie, powiedzieć to o osobie.
    Jedyne atrybuty, których w zasadzie nie może mieć ktokolwiek poza Bogiem, to: samoistność, duchowość, świętość, wszechobecność, wszechmoc, uprzednia wiedza. Tzw. samoistność i duchowość jest jednakże dostępna także człowiekowi, natomiast świętość i wszechobecność jest enigmatyczna i niesprawdzalna.
    Suma sumarum jedynymi atrybutami charakteryzującymi byt boski mogą być wszechmoc i uprzednia wiedza lub inaczej wszechwiedza.
    Po zastanowieniu się nad tym można dojść do wniosku, iż obok słynnego „paradoksu omnipotencji” – Tu link do defincji – da się wywieść „paradoks bezsilności i nieszczęśliwości boskiej” poparty znaczącymi faktami z historii ludzkości.

    Główne tezy tego paradoksu:
    - ponieważ wszechwiedza obejmuje wiedzę o tym: co było, co jest i co będzie, oznacza to, iż to jest już ustalone i niezmienialne, gdyż nie można wiedzieć tego, co będzie, bez ewentualnej wiedzy, jak to się zmieni lub może zmienić,
    - niezmienialność tego, co będzie przeczy wszechmocy,
    - ta teza zawiera w sobie nieszczęście Boga, gdyż będąc wszechmocnym nie może zmienić tego, co już zostało przezeń ustalone.

Atrybuty Boga